به وب اپ خوش آمدید
  4 مورد1
تنظیمات سایت
تنظیمات، عناوین و طبقاتتنظیمات اولیه سایت خود را انجام دهید و با مفهوم «عناوین» و «طبقات» آشنا شوید.📆 نوشته شده در: شنبه  10/12/1398 (15:34)
ورود اطلاعات
آيتم‌ها، پرونده‌ها، آپلود و آگهی‌هامحصولات خود را تعریف کنید و صفحات اصلی سایت و فایل‌های جانبی را مدیریت نمایید.📆 نوشته شده در: يكشنبه  18/12/1398 (10:32)
مدیریت کاربران
کاربران، ایمیل، مديريت پيام‌ها و فهرست نظراتبا کاربران سایت در ارتباط باشید و نظرات و پیام‌های آن‌ها را به راحتی مدیریت کنید.📆 نوشته شده در: دوشنبه  19/12/1398 (14:41)
گزارش گیری
گزارش هااز سایت خود و تمام اتفاقات آن مانند آمار بازدید و لینک‌های ورودی گزارش بگیرید.📆 نوشته شده در: دوشنبه  26/12/1398 (07:28)
  4 مورد1